03/10 2019

Ny dom säkrar insyn på Åklagarmyndigheten

Återigen försökte Åklagarmyndigheten att sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar med hänvisning till medierapportering.

Och återigen fick Nyhetsbyrån Siren rätt i Kammarrätten i Stockholm.

– Det här innebär att vi kan fortsätta granska åklagarnas arbetsmiljö och utsatthet på ett vettigt sätt, säger Sirens redaktionschef Ulf Fahlén.


För andra gången på ett drygt halvår har Siren vunnit en domstolstvist mot Åklagarmyndigheten om utlämnande av allmänna handlingar. Båda gångerna har tvisten gällt de incidentrapporter som myndigheten är skyldig att upprätta, rörande allt från allvarliga hot- och våldshändelser till att åklagare har halkat i korridoren. 

Den här typen av rapporter lämnar de flesta myndigheter ut rutinmässigt till Siren. Men Åklagarmyndigheten har två gånger om försökt att sekretessbelägga uppgifter i handlingarna, med argumentet att dess anställda har slutat att rapportera incidenter eftersom de upplever det som obehagligt att rapporterna blir omskrivna i medier.

– Obehaget kan man absolut förstå på ett personligt plan. Men medierapportering får aldrig vara ett argument för att inskränka offentlighetsprincipen, den finns till för alla invånare, säger Ulf Fahlén.

Kammarrätten i Stockholm dömde ut Åklagarmyndighetens argument i våras. Sen tillkom en ny lagparagraf om skärpt sekretess för incidentrapporter den första juli, varpå myndigheten gjorde ett nytt försök att maskera fler uppgifter.

Siren överklagade sekretessbedömningen igen – och fick rätt igen. 

– Domen är viktig eftersom den värnar offentlighetsprincipens essens. Myndigheter ska inte sekretessbelägga uppgifter utan mycket goda skäl, säger Ulf Fahlén. 

Kammarrätten i Stockholm godtar att Åklagarmyndigheten har maskerat namnet på personer med koppling till brottsutredningar, som riskerar att fara illa om uppgifterna röjs. Men myndighetens anställda ska inte kunna uppträda anonymt för att rapporter de författar riskerar att bli omskrivna i medier. 

– Den offentliga makten måste tåla utomstående granskning i en demokratisk rättsstat. Vi vet att åklagaryrket är utsatt. Det bästa Siren kan göra för åklagarnas trygghet är att fortsätta genomlysa myndighetens verksamhet och arbetsmiljö, och rapportera om brister när det är relevant, säger Ulf Fahlén.


Fotnot: Texten rör Kammarrätten i Stockholms dom i mål 5672-19.