26/07 2018

Fler miljöbilar i kommunernas bilparker

VAL 18: MILJÖ

 

Miljöbilsparkerna har växt i de flesta kommuner samtidigt som cykelvägsnätet byggts ut över hela landet sedan valet 2014, visar Nyhetsbyrån Sirens granskning. Men frågan är om utvecklingen går tillräckligt fort.

– Jag ser tecken på att fler kommuner vill jobba i linje med klimatavtalet i Paris 2015. Men vi står inför enorma utmaningar och inte minst städerna måste bli draglok i omställningen, säger Sabina Andrén på Världsnaturfonden (WWF) till Nyhetsbyrån Siren.

 

Siffror från organisationen Miljöfordon Sverige visar att ökningen i andelen kommunägda miljöbilar är påtaglig i såväl småkommuner som i större kommuner. Nyköping, Lund och Uppsala är några av de kommuner som klättrat över 50-procentstrecket sedan 2014. Högst andel miljöfordon ifjol – 85 procent – hade Stockholm.

– Många kommuner arbetar hårt med att få till en fossiloberoende bilpark redan till 2020, tio år före regeringens och riksdagens mål. För ett antal år sedan handlade det framför allt om att kommunerna skulle nå en viss nivå miljöbilar. Nu ligger fokus i stället på att bli helt fossilfri, säger Pernilla Hansson på Miljöfordon Sverige till Nyhetsbyrån Siren.

 

Mer cykelväg på de flesta håll

En grönare fordonsflotta är ett led i arbetet med att minska utsläppen på transportsidan, bättre möjligheter att ta sig fram på cykel ett annat. Enligt statistik från Trafikverket har invånarna i så gott som alla kommuner fått mer cykelväg att rulla på under de senaste fyra åren. Cykeln har en viktig roll att spela i de växande städerna, betonar Sabina Andrén, som är programsamordnare för hållbara städer på WWF.

– Cykeln och kollektivtrafiken måste premieras i infrastrukturprojekten i stadsregionerna, till exempel genom fler lånecykelsystem. Men det behövs ett helhetsgrepp som täcker in mer än bara bränsle och utsläpp. Mobiliteten i städerna handlar om buller, luftkvalitet och livsmiljön i stort. Glesbygden med sina större avstånd står inför delvis andra utmaningar.

– Det gäller att ha respekt för lokala förutsättningar. Bilåkandet behöver minska generellt, men på landsbygden handlar det i första hand om att fasa in rena bränslen, säger Sabina Andrén till Siren.

 

Allt större ansvar för naturvård

Flera av de miljömål som riksdagen antagit hänger samtidigt intimt samman med frågan om skyddet av värdefull natur. Enligt SCB skedde den klart största tillväxten av skyddade områden under perioden 2014-2017 som helhet i Vaxholm. Strömsund sticker ut under fjolåret, genom bildandet av naturreservatet Skåarnja. Sedan möjligheten för kommunerna att bilda egna naturreservat tillkom 1999 har dessa tagit ett allt större ansvar för naturvården, anser Jan Terstad, chef för skog och naturvård på Naturskyddsföreningen.

– Kommunernas insatser har varit centrala för att staten ska ha en chans att nå miljömålen. Många kommuner har ambitiösa handlingsplaner och ligger långt fram i det här arbetet, oberoende av politisk färg. Men mycket mer behöver göras. Till exempel har insikten om naturens roll i klimatanpassningsarbetet inte riktigt slagit rot, säger Jan Terstad till Nyhetsbyrån Siren.

 

Fredrik Johansson

fredrik.johansson@siren.se